To view the full dim sum lunch menu, click here

Bespoke tea listing by Yauatcha

Blue tea

Tie Kuan Yi Oolong
Fujian, China

High Mountain Oolong
Ali Mountain, Taiwan

Classical Beauty
Taipei, Taiwan

White tea

White Peony
Taipei, Taiwan

Dark tea

Puer Tuo Cha
Yunnan, China

Green tea

Dragon’s Well green tea
San Xia, Taiwan

Flower tea

Chun Hao Jasmine green tea
Fujian, China

Orchid Pao Chung Cha
Taipei, Taiwan

Steamed

Langoustine har gau

Cobia fish shui mai

King crab dumpling

Wild mushroom dumpling V

Gold leaf lychee and lobster dumpling

Abalone and chicken shui mai
with caviar

Royal king crab dumpling

Dover sole dumpling
with black truffle

Cheung fun

Wagyu beef cheung fun

Prawn and gai lan cheung fun

Crispy bean curd cheung fun V

Prawn and silver cod crispy red rice cheung fun

Fried, baked and grilled

Pan-fry lamb dumpling

Pan-fry wagyu dumpling

Abalone yam puff

Morel radish puff

OK